Enter to the site
Enter with ETR loginname    Mainpage  |  Help
 
A nehézségek ellenére is sikeres volt 2011 Egyetemünk életében
2012.02.09. | Comments: 4     
Poll
Other news

Ahhoz, hogy sikeres évet indíthassunk, elengedhetetlen, hogy számvetést készítsünk az elmúlt időszakról. Ne féljünk attól, hogy az eredmények mellett hibáinkat is meglássuk, kellő önkritikát gyakoroljunk. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy mindenki szorongással tekint a bizonytalanságokkal teli jövőbe, mindazonáltal biztos vagyok abban, hogy intézményünk a nehéz helyzetben képes olyan bástya lenni, mely alap a tervezéshez. Egyetemi és kari szinten is komolyan készülni kell a változásokra, ennek eredményessége a jövőnk záloga.
Kijelenthetjük, hogy a 2011-es év sikeres volt a Pécsi Tudományegyetem életében. Az utóbbi öt év legjobb jelentkezési és felvételi eredményeit érte el a PTE, orvoskarunk gárdája pedig valamennyi magyar felsőoktatási intézmény valamennyi karát figyelembe véve bizonyult a legkiválóbbnak.

Hatalmas eredmény, hogy sikerült valamennyi leállított projektünket újra indítani, melyek közül többet is felavathattunk 2011-ben, a megindult építkezések pedig ütemezetten haladnak. Hogy csak a legfontosabbakat említsem: birtokba vehettük a Zsolnay Negyedben az egyetemi épületeket és a színházat, megújult számos kollégiumi férőhely, valamint a Botanikus Kert. A Science Building építése hatalmas léptekkel zajlik, tavasszal pedig megindulhat a 400-ágyas Klinika rekonstrukciója. Persze az új beruházások kockázatokat is rejtenek magukban: nem elég megépíteni, fenn is kell tartani azokat, ezért működtetésükhöz pályázatok segítségével kívánunk forrásokat előteremteni.


Egyetemünk fejlesztése továbbra is a hármas egységre épül: oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás. Ezért is olyan nagy jelentőségű, hogy sikerült az ismételten kiírt kutatóegyetemi pályázatot megnyerni, és megalkotni intézményünk új kutatási és innovációs stratégiáját. Jelentős forrásokat nyertünk a doktori iskolák, tudományos diákkörök és a tehetséggondozás számára is.

Az ősz komoly kihívás elé állította Egyetemünket, hiszen közös munkával kellett elkészíteni az intézményakkreditációs dokumentációnkat. Úgy vélem, a napra kész információk alapos önértékelésre is késztettek minket mind pozitív, mind negatív értelemben. Megerősödhetett bennünk, hogy Egyetemünk erős, egyedülállóan színes palettával. Ugyanakkor nem elég a múltból élnünk, a modern felsőoktatás támasztotta követelményekhez elengedhetetlen a szervezeti keretek és az oktatási portfoliónk racionalizálása.

Az év végét fantasztikus hírrel ünnepelhettük. Az Egyetemünknek ítélt, a normatív támogatás feletti négy milliárd forintos vissza nem térítendő kormányzati támogatás lehetővé tette, hogy intézményünk stabilizálja anyagi helyzetét, kilépve a negatív spirálból. Ezzel elértük, ami hét éve nem történt meg: nincs 40 napon túli tartozásunk. Nagy lehetőség ez számunkra, mellyel tudnunk kell élni, ezért megkezdtük annak a programnak az összeállítását, mely a hiány újraképződését hivatott megakadályozni.

Sajnos az új felsőoktatási törvény számos ponton nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem lép azon változtatások irányába, melyek a szétszabdalt, minőségileg kiegyensúlyozatlan magyar felsőoktatást új pályára helyeznék megfelelő eszközökkel felvértezve. Mindazonáltal úgy vélem, hogy a nagyobb intézmények, így a PTE is szélesebb mozgástérrel rendelkezik majd a kisebbekhez képest. Bár a közelmúltban nyilvánossá vált keretszámok mindannyiunkat aggasztanak, meggyőződésem, hogy együtt képesek vagyunk a jövőnket megalapozó feladattervet kialakítani. Ez az összefogás a közös egyetemi érzést, az összetartozást is erősíti bennünk, melyre nagyobb szükségünk van ma, mint valaha.

Éppen ezért az olyan közösségteremtő eseményeknek, mint az Egyetemi Koncert vagy a Táncoló Egyetem szeretnénk a jövőben is teret adni, sőt újabbakat beindítani: a tavaszi félévben nyitja kapuit egyedülálló kezdeményezésünk, a Zenélő Egyetem.Egy éve azt írtam, és az elmúlt esztendőről is azt gondolom, hogy a végbement változások sikereket hoztak Egyetemünknek és az Egyetem megítélésének is. Lépjünk tehát tovább, erősítsük meg egyetemi közösségünket, mert együtt jóval messzebb juthatunk!
Köszönöm minden egyetemi polgárnak a 2011-es évben végzett munkáját!

Bevezető gondolataimat követően az alábbiakban olvashatják az elmúlt év részletes összefoglalóját.

Kérem, hogy továbbra is tiszteljenek meg észrevételeikkel, javaslataikkal a http://rektoriforum.pte.hu címen!

Pécs, 2012. február 8.

Dr. Bódis József
rektorRészletes beszámoló

Oktatás-képzés

A 2011-es év meglehetősen izgalmas és mozgalmas volt, hiszen egy új felsőoktatási törvény társadalmi vitája, majd a törvény parlamenti elfogadása történt ebben az évben. Mindez nagymértékben befolyásolta az oktatási-képzési terület stratégiai tervezését és a várható negatív beiskolázási tendenciákra való felkészülést.

 • 2011. november 30-án nyújtotta be a PTE tíz Kara és egyetemi vezetése önértékelő intézményi akkreditációs dokumentumait a MAB-nak. A látogató bizottságot 2012 márciusára várja az Egyetem.
 • Aktív munka folyt a pedagógusképzés fejlesztésének területén is. A Pedagógusképzési Koordinációs Központ munkája révén erősítette a karok közötti együttműködést, és előkészítette az új felsőoktatási törvényben megfogalmazódó elvárást, miszerint egységes intézményi irányítás és koordináció kell a jövőben az osztatlan képzési formában történő tanárképzés megszervezésében.
 • Jelentős eredményeket könyvelhet el az Egyetem a hallgatói szolgáltatások és az egységes tanulmányi rendszer fejlesztése, valamint az eredményes felvételi rendszer és hallgatói beiskolázás területén.
 • A PTE a 2011-es évben is erősítette nemzetközi hallgató- és oktatócsere tevékenységét, mind az ERASMUS, mind a CEEPUS keretein belül. A nehéz gazdasági helyzet ellenére sikeres programokat tudtunk megvalósítani kiemelt egyetemi partnereinkkel és a kétoldalú szerződések alapján történő cserekapcsolatok területén egyaránt.
Akkreditáció, kurzusfelvételek és szaklétesítések

 • Az Oktatási Igazgatóság minőségbiztosítása mellett 30 akkreditációs ügyben kezdeményeztünk eljárást (3 felsőfokú szakképzés, 3 alapszak, 2 mesterszak, 1 idegen nyelvű osztatlan képzés indítása, 1 osztatlan képzéses új szakirány indítása, 1 mesterszak létesítése, 15 szakirányú továbbképzés regisztrációja, 4 oktatási együttműködés kötése és regisztrációja).
 • A PTE intézményakkreditációs eljárásának koordinálásában a Rektori Hivatal és a Gazdasági Főigazgatóság mellett az Oktatási Igazgatóság is vezető szerepet játszott.
 • A 2011-es évben tovább folytatódott a Campus-csomag sikere: a 2011-es év tavaszi félévében közel 350 kurzusmeghirdetés, és több mint 5.900 kurzusfelvétel történt. Az őszi félévben a kurzusfelvételek száma némiképp csökkent, de a csomagban meghirdetett kurzusok száma növekedett, 418-ra. A Campus-kredit szabályozásának keretében rendeztük az áthallgatás kérdését.
 • Elvégeztük az Egyetem szak kompetencia-térképének felülvizsgálatát.
 • A szerkezeti struktúraváltással összefüggésben előkészítettük a PTE Szaklétesítési, szakindítási szabályzatának, valamint a PTE Oktatási együttműködéseinek eljárási szabályzatára vonatkozó módosításokat. A szabályzatok véglegesítését az új felsőoktatási törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján végezzük el.
Pedagógusképzés, tehetséggondozás

 • A Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK) munkájában részt vállalva folytattuk a különböző karokon folyó tanárképzés egységesítését.
 • 2011 tavaszán a PKK, majd a tanárképzést folytató karok dékánjai is elfogadták az Oktatási Igazgatóság előterjesztését a gyakorlatokért a közoktatás résztvevőinek fizetendő egységes díjakról.
 • A tanárképzés országos egységesítését, a résztvevők közötti együttműködés erősítését szolgálta a 2011 decemberében sikeresen lezárult a TÁMOP-4.1.2-08/1/B projekt is (A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális tartalmi és módszertani fejlesztése a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem részvételével, a Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont létrehozásával).
 • Sikeresen megszerveztük – első alkalommal – az 5 féléves bolognai típusú tanárképzésben résztvevők új típusú, féléves egyéni összefüggő szakmai gyakorlatát. A szervezőmunka eredménye, hogy 50 partneriskolában 170 mentor fogadja a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem tanárjelöltjeit.
 • Sikeresen koordináltuk a TÁMOP 4.1.1. pályázat 6. tehetséggondozással foglalkozó modulját, melyben egy a PTE-n még új tehetséggondozási forma koncepcionális kialakítása volt a feladat, majd 32 hallgató és 24 tutor részvételével elindult a Tehetséggondozási Program, továbbá elkészül a Tehetséggondozási Kézikönyv.
Bizottsági munka az Oktatási Igazgatóságon

 • A Másodfokú Tanulmányi Bizottság a 2011. évben 32 ülésnapon összesen 542 hallgatói jogorvoslati ügyben hozott döntést, ebből 311 ügyben az első fokon hozott határozattal megegyezőt.
 • A Szenátus a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) valamint a Térítési és Juttatási Szabályzatot (TJSZ) 2011. június 23-án és 2011. november 10-én is több ponton jelentősen módosította, illetve bővítette.

A központi tanulmányi hallgatói adminisztráció elvégzett feladatai


 • Az OIG központi hallgatói ügyfélszolgálata egyre szélesebb körben nyújt információt jelenlegi és jövőbeli hallgatóinknak (felvételi információk, hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, ETR-rel kapcsolatos kérdések, korrigált kreditindex egyeztetés, tájékoztatás az államilag támogatott és a költségtérítéses finanszírozási forma közötti átsorolásról, diákigazolvány ügyintézés, külföldi hallgatók egészségügyi ellátása). Az ügyfélszolgálaton 2011 szeptemberétől nem csak engedményezhetik diákhitelüket a hallgatók, hanem igényelhetik is a diákhitelt, illetve kezdeményezhetik meglévő diákhitel szerződésük módosítását. 2011 februárjától a FEEK hallgatóinak tanulmányi ügyintézése is itt folyik, így a hallgatók szinte minden ügyüket egy helyen, egyszerre intézhetik, egyablakos ügyintézés keretében.
 • A vizsgajelentkezés, illetve a bejelentkezés letiltásával, valamint a késedelmi díjak kivetésével javítottuk a hallgatók fizetési fegyelmét.
 • Megközelítőleg 6 milliárd forint összegű költségtérítési díjat szedtünk be.
 • 2.512 darab számlát állítottunk ki.
 • Közel 12.000 diákigazolványt érvényesítettünk.
 • Több mint 2,5 milliárd forint ösztöndíjat számfejtettünk.
 • Az OIG KTI ügyfélszolgálata megközelítőleg 10.000 levelet kapott, és válaszolt meg. Több mint 20.000 ügyben keresték meg a hallgatók személyesen ügyfélszolgálatunkat.

Felvételi eljárás

A 2011-es felvételi eljárásokban több mint 30.000 jelentkezés futott be Egyetemünkre, közel 7.300 vizsgát szerveztünk, vagy vettünk részt a szervezésben. 8.637 hallgatót vettünk fel, mellyel megtartottuk helyünket az országos listán.

ETR

 • Több mint 43.000 kurzusmeghirdetésnél és több mint 564.000 kurzusfelvételnél biztosítottuk a folyamatok adminisztrációját és támogatását.Több mint 31.000 MODULO-s űrlap feldolgozása történt meg, mellyel az ETR-ben levő adatok mennyisége és minősége is javult.
 • A FIR adatküldés során több mint 203.000 hallgatói és majdnem 13.000 oktatói adatjelentés történt.
 • A diákigazolvány elektronikus igénylésének 2011. október 1-i bevezetése óta közel 500 igénylés került továbbításra a rendszerben.
 • Kialakítottuk az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga, valamint a vizsgán való igazolatlan meg nem jelenés díjának elektronikus kivetési lehetőségét, melyet első alkalommal a 2011/2012-es tanév I. félévében alkalmaztunk.
 • Folytattuk a munkát az E-folyamatok, szolgáltatások bővítésében: megvalósítottuk az elektronikus jogviszony-igazolás igénylés és a diákigazolvány ügyintézés folyamatait, a dinamikus tanterv funkciót, megkezdtük az elektronikus leckekönyv (E-index) rendszer kialakítását, megvalósítottuk az elektronikus kurzuselismertetés rendszerét, megkezdtük az elektronikus számlázás lehetőségének kialakítását hallgatói területen. Kialakításra került a Nexon HR rendszerből az ETR-be történő adatátadás a PTE oktatóinak adatait érintően.
 • Kialakításra és elfogadásra került az ETR oktatási és pénzügyi folyamatainak szabályzata.

ERASMUS program

 • A továbbra is népszerű Erasmus Programban a 2011/2012-es tanévben előreláthatólag a bejövő hallgatók száma a 10 karon 145 fő lesz, Egyetemünkről pedig 314 hallgató (262 tanulmányi, 52 szakmai gyakorlatos), 95 oktató és 28 dolgozó veszi igénybe a külföldi szakmai program lehetőségét.
 • A PTE Erasmus Programja (Nívó-díjas, E-Quality díjas) a 2011/2012-es tanévre a harmadik legnagyobb támogatási összeget nyerte el országosan.
Beiskolázás

 • Beiskolázási program keretében számos felvételi kiállításon, nyílt napon és mintegy 40 középiskolában mutattuk be a PTE kínálatát, több mint 10.000 középiskolást szólítva meg, és ajánlva a Pécsi Tudományegyetem képzéseit.


 • Az immár negyedik éve működő, és mindig megújuló beiskolázási játék ismertsége, népszerűsége jelentősen nőtt. A Pécsi Tudományegyetem számára fejlesztett játék negyedik éve az intézmény beiskolázási kampányának központi eleme, és a folyamatosan emelkedő játékos létszám is az eddigi sikereket tükrözik:
 • 2008/2009: Tudást adunk - 700 játékos, 732 iWiW ismerős
 • 2009/2010: Nem csak tudást adunk – 2.362 játékos, 1.205 iWiW ismerős és 933 Facebook követő
 • 2010/2011: Uniface – a tudás 1000 arca – 3.682 játékos, 6.503 Facebook követő

Irány a PTE facebook kommunikáció, UP! – interaktív videó sorozat

A megfelelő pálya kiválasztása, a magas színvonalú képzés mellett alapvetően fontos, hogy a diák megtalálja a saját közegét, közösségét. Az egyetemi évek sok szempontból meghatározóak - legyen szó az önállósodásról, a szakmai érdeklődés elmélyüléséről, társas és szakmai kapcsolatok építéséről - melyek a későbbi életút alakulását is nagyban befolyásolják. A videókkal intézményünket, az egyetemi életet, a kínálkozó lehetőségeket személyes, a középiskolások szemszögből történő, élményt jelentő, interaktív bemutatására törekszünk, hiszen a választásokra épülő kisfilmekben a néző válik rendezővé. A 2011 novemberében indított, folyamatosan növekvő közösség jelenleg több mint 1.950 főt számlál.

Hallgatói szolgáltatások

 • Az OIG KÖSZI hallgatói szolgáltatásai keretében nyújtott programokon majd 14.000 hallgató vett részt (tanácsadások 239 fő; Fenekestől felforgatunk/mozgásprogram 3.496 fő részvétel; Képzések, tréningek 192 fő; Karrier program regisztrált felhasználói 8.332 fő; Állásbörze, karrier nap 49 kiállító, 1.800 álláskereső).
 • Szakmai gyakorlati rendszer - a „TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0009 Szolgáltatásfejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen” projekt keretében kidolgoztuk az alternatív (nem kötelező), kredittel értékelhető gyakorlati rendszer összegyetemi kiépítésének folyamatát, és kialakítottuk a program online adminisztrációs felületét.
 • A PTE hallgatói részére egy új, „okostelefonokon” futtatható alkalmazást fejlesztett ki. Az elsődleges cél az volt, hogy az alkalmazás első kézből, naprakész, „up-to-date” módon nyújtson információkat a diákoknak az egyetemi, kari eseményekről, programokról, a város és az Egyetem kulturális életéről. Az UniPhone projekt segítségével egy olyan integrált információs platform született, mely lehetővé teszi a felhasználók számára az egyetemi életben való eligazodáshoz szükséges tájékozódást egy jól felépített, áttekinthető szerkezetben.

Fogyatékkal élő hallgatók támogatása

 • A PTE társadalmi felelősségvállalásának továbbra is fontos eleme a fogyatékkal élő emberek integrációja. Ennek eredményeként 2011-ben még többen választották Egyetemünket: a magyarországi felsőoktatási intézmények között a Pécsi Tudományegyetemen a legmagasabb a regisztrált speciális képzési igényű hallgatók száma (több mint 400 fő).
 • Az OIG Támogató Szolgálata a szorgalmi időszakokban több mint 2.300 esetben nyújtott segítséget mozgás-, látás-, hallássérült, vagy kommunikációs zavarokkal küzdő hallgatóknak, az akadálymentesített mikrobusszal a mozgásukban sérült diákokat 15.400 kilométernyi utazásban segítették. 2012-től a tervek szerint az osztály egy új, a követelményeknek mindenben megfelelő mikrobusszal biztosítja a szállító szolgáltatást a mozgásukban sérült egyetemi polgárok számára.
Sport

 • A Testnevelés- és Sportközpont által szervezett szabadidősport rendezvényeken több mint 4.000 hallgató vett részt.
 • A PTE hallgatói (több mint 600 versenyző) számos hazai és nemzetközi versenyen bizonyították felkészültségüket (például a Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokságon)
 • 2014-ben Pécs rendezheti a 11. Birkózó Egyetemi Világbajnokságot.
Nemzetközi kapcsolatok


Az Egyetem központi nemzetközi eseményei 2011-ben

A megváltozott felsőoktatási piac követelményeire és lehetőségeire való reagálásként nagyon fontosnak tartjuk a nemzetköziesedés folyamatának erősítését és elmélyítését Egyetemünkön annak érdekében, hogy az oktatók, kutatók és hallgatók számára minél több nemzetközi együttműködési és tanulási lehetőséget biztosítsunk külföldön, és minél nagyobb számban iskolázzunk be nemzetközi, tandíjat fizető hallgatóságot.

2011-ben az egyetemi vezetés kiemelt szerepet tulajdonított:

 • nemzetközi ösztöndíj lehetőségek biztosításának az oktatók, kutatók és hallgatók számára az egyetemközi     partnerintézményeinkben,
 • külföldi hallgatók beiskolázásának elősegítését központi kiadványokkal és partnerkereséssel,
 • a nemzetközi együttműködési pályázatok sikeres elkészítésének,
 • a külföldi hallgatók képviselete és az Egyetem vezetése közötti állandó információcsere kialakításának, valamint a külföldi hallgatók rendezvényein történő aktív részvételnek,
 • az Egyetem nemzetközi pozicionálásának, ezen belül a nemzetközi szervezetekben történő aktív részvételnek (Alpok Adria Rektorkonferencia, Duna Rektorkonferencia, Compostela Group of Universities, EUA, EAIE, UNEECC, AUDEM)
 • kiemelkedő nemzetközi hírű személyiségek vagy szervezetek Pécsre vonzásának, külföldi partneregyetemekkel a kapcsolatok bővítéséről szóló tárgyalásoknak.

A legjelentősebb nemzetközi események, találkozók 2011-ben


 • Hagyományteremtő jelleggel Rektori találkozóra került sor a PTE-ne tanulmányokat folytató külföldi hallgatói szövetségek vezetőivel.
 • Nagysikerű International Evening keretén belül mutathatták be a PTE külföldi hallgatói a saját kultúrájukat.

 • Pécsre látogatott, és találkozott az Egyetem Vezetőségével az Európai Bizottság részéről Androulla Vassiliou oktatásért és kultúráért felelős biztos asszony, valamint George Pataki volt amerikai kormányzó is.
 • A Város Napja alkalmából találkozót szerveztünk Pécs testvérvárosi küldöttségeinek és az Egyetem vezetőségének részvételével, melynek témája a Város és az Egyetem kapcsolatának elmélyítése volt. A PTE aktívan részt vett az Európai Kulturális Parlament pécsi jubileumi ülésének előkészítésében és lebonyolításában.
 • Egyetemünk díszdoktorává avatta Bernd Neumann urat, a Németországi Szövetségi Köztársaság kulturális államminiszterét.


 • Az Alpok-Adria Rektori Konferencia keretein belül ’Open Days’ workshopot szerveztünk a PTE-n az Európai Duna Stratégiáról és az EU 2020 Stratégiáról. Az egyetemközi kapcsolatok elmélyítése céljából egyetemvezetői delegációkat fogadtunk a Bihácsi Egyetemről, a kínai Hebei United Egyetemről, a kínai Nanjing Audit Egyetemről és a szintén kínai Shaoxing Egyetemről.
 • 6 CEEPUS hálózat nyert el sikeres pályázatával támogatást a 2011/2012-es tanévre az ÁOK-n, a PMMIK-n, a BTK-n és a TTK-n.Aktívan részt vettünk az európai egyetemi szövetségek tevékenységében (Alpok-Adria Rektorkonferencia, Dunai Rektorok Konferenciája, Compostela Egyetemi Szövetség, EUA, EAIE).
 • Dr. Komlósi Lászlót, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettesét a Compostela Egyetemi Szövetség vezetőségi tagjává választották.
 • Az AUDEM amerikai-közép-európai szövetséggel konferenciát szerveztünk október 23-25-én Dubrovnikban a Zágrábi Egyetemmel közösen. Aktívan részt vettünk az EKF Egyetemi Szövetség, UNEECC 5. Jubileumi Konferenciájának megszervezésében október 27-29. között Antwerpenben, a Lessius University College együttműködésével.
 • Számos ösztöndíj lehetőség állt a PTE oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak rendelkezésére az egyetemközi szerződéseknek köszönhetően. Az ösztöndíjak rövid (néhány hetes), középhosszú (többhónapos) és hosszú (többszemeszteres) külföldi tartózkodási lehetőségeket hivatottak biztosítani.
 • A 2010/2011-es tanévben megvalósult oktatói mobilitások a kiemelt partneregyetemekre: 27 oktató számára biztosítottunk összesen 100 napos kiküldetést (Karl-Franzens Egyetem Graz (Ausztria) Masaryk Egyetem Brno (Csehország), Zágrábi Egyetem (Horvátország), Krakkói Jagelló Egyetem (Lengyelország), Nyitrai Konstantin Egyetem (Szlovákia), Újvidéki Egyetem (Szerbia), Babes-Bolyai Egyetem (Románia). 13 oktatót fogadtunk ezekből a partnerintézményekből.
 • A tengerentúli partneregyetemekkel kötött szerződések alapján 11 hallgatót fogadtunk az Egyesült Államokból, Japánból és Dél-Koreából, míg a PTE-ről 3 hallgatónk vett részt tandíjmentes csereprogramunkban az USA-ban és Japánban. Az amerikai Webster Egyetem 20 fős hallgató csoportja áprilisban tett látogatást Egyetemünkön.

Tudomány – innováció – pályázatok

A pályázati koordinációs munka eredményei 2011-ben

Science Building

A TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0002 Science, Please! projektben a kivitelezésre irányuló új közbeszerzési eljárást sikeresen végigvittük, a kihirdetett győztessel (Grabarics Kft.) történő szerződéskötést követően megkezdődött a kivitelezés, a szerződésben vállalt ütemterv tartásával november végén a bokréta avatót is megtarthattuk. A jelenlegi státusz alapján biztosítottnak látszik az épület határidőre történő befejezése. Folyamatosan zajlik a Science Building műszereinek beszerzése 2 milliárd Ft-ot meghaladó értékben.TÁMOP pályázatok


A TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0011 Science, Please! Innovatív Kutatói Team projekt futamidejét 2 hónappal meghosszabbítottuk, így a kutatók alkalmazására és a források felhasználására 2011. augusztus 31-ig volt lehetőség. A pályázat lezárását követően sikerrel elkészítettük a projekt záró beszámolóját és záró kifizetési kérelmét, amihez kapcsolódó helyszíni ellenőrzésen a pályázat megvalósítását megfelelőnek találták. A 714 millió Ft-os összköltségű projektet 98%-os pénzügyi felhasználással sikerült teljesíteni.

A tudományos műhelyek (doktori iskolák, TDK műhelyek és szakkollégiumok) komplex fejlesztésére irányuló TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 azonosító számú pályázatot a Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek találta, a döntés értelmében 864 millió Ft támogatást kaptunk a terveink megvalósítására.

A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 „A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése” című projekt a kezdeti nehézségek után megkapta a remélt támogatást, így a projektet 2011. május 1-jén megkezdhettük. 2011. május 19-én aláírásra került a projekt Támogatási Szerződése, melyben foglaltak szerint a projekt megvalósítására összesen 2 264 108 803 Ft támogatást kapott a Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi partnerként a Kaposvári Egyetem. A 24 hónapos megvalósítási időszakra kapott támogatás az eddigi legnagyobb összegű K+F pályázati forrás a Pécsi Tudományegyetem életében.

TIOP -1.3.1. pályázat


Ugyancsak a tavasz folyamán kezdtük meg a TIOP-1.3.1-10 „A Pécsi Tudományegyetem kutatási kiválósági területeinek komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat megvalósítását. A pályázat keretében 1 469 824 137 Ft támogatást kapott, melyből a kutatási műszerek és laboratóriumi infrastruktúra jelentős fejlesztése valósulhat meg.

EU 7 keretprogram

A stratégiai tervekben foglaltak szerint igyekeztük az FP7-es pályázatokon az egyetemi részvételt erősíteni. A 2011-es pályázati évben a Pályázati és Innovációs Igazgatóság segítségével a PTE két kutatója pályázott sikeresen az Európai Bizottság FP7-es keretprogramjának Marie Curie egyéni ösztöndíjaira: Dr. Pál Róbert (TTK Biológiai Intézet) és Dr. Alpár Donát (KK Pathologiai Intézet). 2011-ben több pályázatot nyújtott be a PTE konzorciumi partnerként, de kiemelkedő eredmény, hogy az év végén önálló pályázóként beadásra került egy 3 millió EUR értékű FP 7 REGPOT pályázat, melyben a PTE ÁOK és a KK több intézete is szerepet vállal.

A PTE további pályázatai

2011 év során az előbbiekben említett kiemelt projektek mellett – a karok és más szervezeti egységek irányításával – közel kétszáz további projekt zajlik sikeresen, melyek az egyéni és a team munkában végzett tudományos kutatásoktól a tananyagfejlesztésig, a szervezetfejlesztéstől a különféle képzések megvalósításáig, a kisebb felújításoktól az eszközbeszerzésekig sokféle területet átfednek, fejlesztési lehetőséget nyújtva a PTE működéséhez. Ezek együttes támogatási összege 6 Mrd Ft-ot jelent.

A PTE pályázati és innovációs tevékenységeit támogató további események

2011 novemberében a Szenátus elfogadta „A Pécsi Tudományegyetem fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzat”-ot, valamint beszerzésre került a Pályázati Információs Rendszer. Ezek együttesen szolgálják, hogy a PTE a pályázati forrásokat minél teljesebb mértékben kihasználja, illetve az elnyert forrásokat hatékonyan felhasználja. A Pályázati Információs Rendszer ehhez nyújt teljes körű informatikai rendszert, melynek segítségével az Egyetem naprakész nyilvántartást tud vezetni a pályázatokon támogatott projektjeiről azok teljes életciklusán keresztül.

Innováció a Pécsi Tudományegyetemen – eredmények 2011-ben

A felsőoktatási intézmények megítélésében az oktatás és kutatás-fejlesztés mellett egyre jelentősebb szerepet kap az innovációs teljesítmény. Egy modern, 21. századi kutató egyetem esetében egyértelmű, hogy a kutatások eredményeit, a szellemi termékeket védeni, óvni kell, valamint a társadalom, az emberiség, a gazdaság számára értékes innovációk formájában hasznosítani.

Az elmúlt évben amellett, hogy megerősödött az innovációs tevékenység intézményünkben, nagyon fontos mérföldkő volt a K+F+I Stratégia elfogadása. Év végével zárult a TÁMOP 4.2.1 „3T - Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban” pályázati projekt, mely több jelentős fejlesztésre nyújtott lehetőséget a területen.

Pécsi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia, 2011-2020

Több mint egy éves közös munka eredményeként született meg a Pécsi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia, 2011-2020. A magyarországi egyetemek közül elsőként vállalkozott intézményünk erre a feladatra ebben a formában. Célunk az, hogy Egyetemünk a régió meghatározó tudásbázisa legyen, nemzetközi szinten elismert kutató és innovációs központja. A stratégia-készítés a pályázati stratégiák irányának kijelölésén túl a hatékony kutatásmenedzsment, kutatáshasznosítás és technológia-transzfer folyamatok, továbbá az innovációt segítő környezet kialakításának alapvető eszköze.

A stratégia készítése során széleskörű partnerségre törekedtünk. Öt tematikus és egy horizontális munkacsoport dolgozott a tudományos és innovációs rektorhelyettes vezetésével, a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ koordinációjában. A helyzetelemzésen, stratégiai célkitűzések meghatározásán túl a célok elérését jelentő eredményességi mutatókat (indikátorokat), valamint konkrét operatív intézkedéseket is meghatároztunk. A stratégia tematikus prioritásokat is kijelöl.

A Pécsi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiájának elkészítésével és elfogadásával egyértelműen kifejezte elköteleződését az innováció-orientált működés mellett. Reméljük a megvalósítás során ugyanolyan elköteleződés és együttműködés lesz tapasztalható, mint a dokumentum elkészítésekor. A stratégia elérhető a www.innovacio.pte.hu webcímen.

Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer tevékenységek


A Pécsi Tudományegyetem tudásbázisának innovációs potenciálja jelentős. A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ közreműködésével kerülnek feltárásra a keletkező szellemi termékek, történik az Innovációs Bizottság által szolgálati szellemi termékként való befogadásuk, előértékelésük, majd jogi oltalmuk és végül üzleti hasznosításuk. Jelenleg több mint 80 regisztrált szellemi termék alkotja a Pécsi Tudományegyetem portfólióját, amely a magyarországi társegyetemekkel történő összehasonlításban is megállja a helyét.

Innovációs Bizottság

PTE-hez 2011-ben bejelentett szellemi termékek: 14 db (9 találmány, 4 know-how, 1 megjelölés), ebből befogadott: 10 db
2011-ben újonnan indult szabadalmi bejelentések: 24 db
2011-ben szabadalmi eljárás alatt álló projektek: 17 db

TÁMOP 4.2.1. „3T Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban” című pályázati projekt

2011. december 31-ével zárult a TÁMOP 4.2.1. „3T Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban” című pályázati projekt, melynek keretében az innovációt segítő tevékenységek, szolgáltatások hatékony fejlesztésére került sor. Az elnyert támogatás összege 460.965.657 Ft volt.

A projekt keretében végzett tevékenységek:
 • A) Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia-készítés, szervezet-fejlesztés
 • B) Képzés
 • C) Technológia-transzfer hálózat kialakítása
 • D) Pilot projektek, technológia-transzfer projektek
 • E) Tájékoztatás, disszemináció

Rendezvények

Ugyancsak a TÁMOP 4.2.1. „3T Technológia- és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban” című pályázati projekt keretében volt lehetőségünk – hagyományteremtő céllal – először megrendezni a PTE Innovációs Napot, mely nagysikerű szakmai rendezvényen közel 200-an vettek részt: PTE kutatók, ipari és szakmai partnereink, társegyetemek TTI kollégái. Az előadások mellett kiállítás, valamint a PTE hallgatói számára meghirdetett, nagyon népszerű „Feltaláló születik!”verseny pályamunkái várták az érdeklődőket.

TIOP2 pályázatok eredeményei 2011-ben


A TIOP2 Iroda 2011 év végére három támogatási szerződéssel rendelkező projekt menedzselését végezte és végzi.

A Pólus (TIOP 2.2.7., a 400 ágyas Klinika felújítását célzó) és a Sürgősségi (TIOP 2.2.2., a sürgősségi betegellátás infrastruktúrája új, a 400 ágyas ÉK-i részén történő kialakítását célzó) projektek mellett 2011 szeptember végén az Egyetem vezetése aláírhatta a PIC (TIOP 2.2.2/C., a kora- és újszülött intenzív ellátás eszközfeltételeinek fejlesztését célzó) projekt támogatási szerződését.

Pólus és Sürgősségi projekt

Előzetes terveinkkel ellentétben az elmúlt évben a kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárás nem lett eredményes, így az építkezés nem indult el.

Tekintettel arra, hogy mindkét projekt a 400 ágyas Klinika épületének felújítását célozza meg, az építési kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárást egybevonva, azaz egy kivitelezőre vonatkoztatva folytattuk - és folytatjuk - le. Az első eljárás 2011 februárjában indult, melyet június közepén eredménytelennek kellett nyilvánítanunk, tekintettel arra, hogy az érvényes és alkalmas ajánlattevő által tett ajánlati ár jóval meghaladta a projekt tervezett építési összköltségét, és a tervezetten felül további több százmillió forintnyi plusz forrás átcsoportosítására és/vagy bevonására nem volt lehetőség. Az eredményhirdetést követően három ajánlattevő cég adott be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet, míg végül az első eljárás 2011 novemberében jogszerűen lezárásra kerülhetett. A második, tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hozzájárult, így az még 2011 decemberében elkezdődhetett az ajánlattételi felhívás hét korábbi ajánlattevőnek december 21-én történő kiküldésével.

Az ajánlattételi határidő 2012. január 24. a szerződéskötésre tervezetten április elején kerül sor, s az építkezés április közepén kezdődhet meg.

Az elmúlt év kiemelt feladata volt az építési területeknek a kivitelezőre vonatkozó közbeszerzés tervezett, azaz 2011. június végére ütemezett kiürítése, melyet elsődlegesen a Klinikai Központ és a Gazdasági Főigazgatóság illetékes munkatársai végeztek el. A költöztetésben a projekt költségvetése terhére egy külső szállító cég is közreműködött a speciális és nagyobb eszközök fuvarozásával.

PIC projekt

A még 2010 augusztusában közzétett kiírásra a pályázatot 2011 február közepén adtuk be, s a támogató döntést követően 2011. október 1-én indulhatott a projekt. A mindösszesen 420 millió forintnyi támogatást - a 10 %-os önrésszel kiegészítve - ez év októberéig használhatjuk fel a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a Gyermekgyógyászati Klinika kora- és újszülött intenzív osztályai eszközállománya és informatikai működése fejlesztésére.

A szakmai felügyeletet ellátó és a támogató intézmények együttesen a Támogatói levélben közölték, hogy a régión belüli kedvezményezettek közös közbeszerzését várják el. Az elvárás teljesítése érdekében megállapodtunk a Szekszárdi Kórházzal a közös közbeszerzés ügyéről és mikéntjéről, az eszköz és informatikai fejlesztések közös közbeszerzési dokumentációjának minőségbiztosítását 2012 január végén kezdtük el.

Az előkészítési időszak körültekintő munkavégzésének eredményeként beazonosításra kerültek a projektben nem szerepeltethető és nem elszámolható, de a projekt eredményes megvalósításához majd a fejlesztett területek folyamatos működtetéséhez nélkülözhetetlen egyéb fejlesztések és azok költségei. A fejlesztésekhez szükséges közbeszerzések részben előkészítésre, részben megvalósításra kerültek, s ez év elején folytatódnak.

Országos Vérellátó Szolgálat projekt


A Pólus és Sürgősségi projektek szakmai céljai hatékonyságának növelése érdekében Egyetemünk felkarolta az Országos Vérellátó Szolgálat új pécsi épületének megvalósítása érdekében szükséges tennivalókat, így az épület elhelyezésének kérdését, s az ehhez szükséges telekalakítás feladatainak menedzselését. Ennek eredményeként 2011. év végére létrejött a PTE és az OVSZ közti megállapodás arról, hogy a 400 ágyas klinikával északról szomszédos terület Pacsirta utcai végében önálló helyrajzi számú, s az OVSZ vagyonkezelésébe kerülő telek kerül kialakításra.

Tehetséggondozás

A Tehetséggondozási Csoport 2011-ben végzett tevékenysége rendezvények szervezésére, a tradicionális tehetséggondozási műhelyekkel történő kapcsolattartásra, valamint Pécs közoktatási intézményeivel történő együttműködésre fókuszált. Ennek jegyében valósult meg 2011. június 9-10-én a Mentornap a PTE és a Kutató Diákokért Alapítvány közös szervezésében, amelynek során laborlátogatásokra került sor az ÁOK-n és a TTK-n. A Mentornap célkitűzése volt, hogy minél több középiskolás fiatal kapcsolódhasson be az Egyetemen folyó tudományos kutatásba. Ezt követően 2011. november 8-án az ország első TEHETSÉGNAPJÁnak adott otthont a Pécsi Tudományegyetem.

A Tehetséggondozási Csoport szervezésében valósult meg a PTE Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó két rendezvénye: 2011. november 23-án a Magyar Tudományos Akadémia Székházában „A humán reprodukció kihívásai a XXI. század elején” címmel, valamint 2011. november 28-án Pécsett „Egészség – betegség” címmel.

A Tehetséggondozási Csoport Szinapszis mentor program elindítását kezdeményezte a középiskolás tehetségek felkutatására és Egyetemünkre vonzására a tehetséges szakkollégiumi hallgatók (hallgatómentor) és a tehetséges középiskolás diákok összekapcsolásával. A megvalósításban együttműködünk a Grastyán Endre Interdiszciplináris Szakkollégiummal és a Leőwey Klára Gimnáziummal.

Az MTMT a Pécsi Tudományegyetemen

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) olyan adatbázis, amely kialakításával és működtetésével azt a célt tűzték ki, hogy létrejöjjön Magyarországon egy bibliográfiai rendszereken átívelő, egységes adatbázis. Az MTMT adatbázist több szervezet (Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és az ODK) a már korábban meglévő és működő adatbázisa segítségével hozta létre. A Pécsi Tudományegyetem felismerve az új adatbázisban rejlő tudományos lehetőségeket, szintén csatlakozott a MTMT-hez. 2010 őszén valamennyi Kart érintően regisztrálásra kerültek a PTE alegységei, és 2011 elején lépett hatályba az 5/2011. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis kialakításáról és alkalmazásáról. 2011 februárjától folyamatosan folyik az egységek adminisztrátoraik oktatása. 2011. október 30-ig a szerzők műveinek adatfeltöltése mintegy 70 százalékos szintig lezárult. Az Egyetemi Könyvtár keretein belül 1 fő főállású MTMT adminisztrátora van az Egyetemnek.

Gazdálkodás


A lejárt tartozásállomány összege 2011-ben – néhány rövid ideig tartó és kisebb mértékű csökkenéstől eltekintve – év végéig folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. 2011. november 25-re a 60 napon túli kötelezettség meghaladta a 3,5 milliárd Ft-ot, a lejárt és az átütemezett tartozásállomány összege elérte a 7,4 milliárd Ft-ot, a teljes kötelezettségállomány pedig 9,6 milliárd Ft-ra emelkedett. Az oktatási terület likviditási szempontból mindvégig egyensúlyi állapotban volt ugyan, az egészségügyi szegmens azonban jelentős, és egyre súlyosbodó likviditási problémákkal küzdött. A Klinikai Központ bevételei 2008-ban és 2009-ben még fedezték a tárgyévben felmerülő működési kiadásokat, a Baranya Megyei Kórház 2010. január 1-jével megvalósult integrálását követően azonban a klinikum alulfinanszírozottságának hatására a gazdálkodási egyensúly felborult és az adósságállomány drasztikus mértékben emelkedni kezdett. A lejárt szállítói állomány jelentős növekedése komoly működési kockázatot jelentett, mivel egyre több szállító helyezte kilátásba szolgáltatásai felfüggesztését. A likviditási nehézségek feloldása érdekében az Egyetem vezetése mindent megtett, legjelentősebb szállítóinkkal újabb és újabb megállapodásokat kötöttünk tartozásaink átütemezéséről. Mivel azonban a finanszírozási problémák jórészt olyan külső tényezőkre voltak visszavezethetők, amelyekre az Egyetemnek nincs ráhatása, elengedhetetlenné vált a külső segítség bevonása. Az Egyetem vezetése minden lehetséges fórumon, minden eszközt megragadva igyekezett hangsúlyozni a kormányzati beavatkozás szükségességét.

A kitartó lobbi eredményeként – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kasszamaradványának terhére 2011. december 19-én folyósított 856 millió Ft többletfinanszírozás mellett – 2011. december 30-án a pécsi Tudományegyetem további 4 milliárd Ft adósságkonszolidációs támogatásban részesült, így az év utolsó napjára jelentősen csökkent az Egyetem tartozásállománya.

Az adósságállomány növekedésének megállítása érdekében, 2011. év elején a gazdasági vezetés stabilizációs programot dolgozott ki. A program egy sor, saját hatáskörben megvalósítandó intézkedést jegyzett.

I. Belső ügyviteli folyamatok egyszerűsítése, párhuzamosságok felszámolása, ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló státuszok felülvizsgálata, a Gazdasági Főigazgatóság létszámának csökkentése, létszámstop bevezetése
.

A 2011. évben eddig megvalósult csoportos leépítés mintegy 300 millió Ft megtakarítást eredményezett.

II. Áruk, szolgáltatások beszerzését érintő közbeszerzési eljárások


A 2011. évben összesen 56 darab közbeszerzési eljárást indítottunk 20,7 Mrd Ft értékben. A legjelentősebbek: a 400 ágyas Klinika TIOP programból megvalósuló felújítása, a Science Building épület építési beruházása, informatikai eszközök beszerzése és azok javítása, a Science Building műszerparkjának beszerzése, egyéb műszerbeszerzések, valamint elektromos áram beszerzése. Egységes, átlátható ellátási folyamatot dolgoztunk ki a betegétkeztetés területen. Az ajánlati árak összegére tekintettel a 2012. évben megismételjük a 400 ágyas felújításához kapcsolódó eljárást, immár tárgyalásos formában annak érdekében, hogy a támogatási szerződés hatálya alatt a lehető legkedvezőbb árszínvonalon kössük meg az építkezésre vonatkozó megállapodást. A nagy pályázati forrásból finanszírozott beszerzések mellett megkezdtük a közbeszerzés mellőzésével kötött megállapodások felszámolását is. Ezt a munkát tervezetten a 2012-es év végéig fejezzük be. Hatályba lépett a Közbeszerzési eljárással és eljárás nélkül lebonyolított beszerzések szabályzata, melyben kiemelt helyet foglal el a kötelezettségvállalások előzetes tervezésére vonatkozó fejezet. Létrehoztunk egy átlátható e-igénylési felületet, melyen a kollégáink naprakészen követhetik azt, hogy hol tart igényeik feldolgozása a központi beszerzési szervezetben.

III. Ingatlanok menedzselése és vagyongazdálkodás

Átadásra került a felújított Jakabhegyi és Szántó Kollégium, 2.500 hallgató számára biztosítva lényegesen komfortosabb lakókörülményeket. Immár 4.200-nál is több PTE-s diák részesülhet a 2011-2012-es tanévben kollégiumi ellátásban. Látványosan zajlik a Science Building építése, és várhatóan tavasszal kezdődik a 400 ágyas Klinika felújítása. Mindkét nagyberuházásnak közvetlen hatása lesz a klinikum, a tudományos kutatás és egyúttal az Egyetem gazdasági helyzetére is, hiszen kutatási tevékenységünk előtt új perspektívák nyílnak meg, és nem mellékesen az ingatlanportfoliónkba új épületek kerülhetnek be.


Véglegesítés előtt áll az Egyetem ingatlanstratégiájának kidolgozása, és folyamatban van az ingó vagyon, mindenekelőtt a legjelentősebb értéket képviselő orvosi - egészségügyi eszköz- és műszervagyon nyilvántartási regiszterét tartalmazó adatbázis kialakítása.A Zsolnay-projekt


Pécs M.J. Város Önkormányzata és a PTE között a projekt indításakor aláírt előszerződés szerint mintegy 14.000 m2-nyi területen biztosított a Zsolnay Kulturális Negyedben a Művészeti Kar és a Bölcsészettudományi Kar XXI. századi színvonalú és igényszintű elhelyezése. A megkötött bérleti szerződés értelmében a művészeti oktatás 2011 szeptemberében már a Zsolnay Negyedben kezdődött, a Bölcsészettudományi Kar számára épített „E" épület pedig 2011. december 7-én került átadásra, melybe a Szociológia, valamint a Kommunikáció - és Médiatudományi Tanszék költözik.


IV. Ügyviteli feladatok szervezése, a hatékonyság javítására irányuló intézkedések


2011. év rendkívül tevékeny időszak volt a szabályozások területén. Elkészültek és a Szenátus által elfogadásra kerültek az egyetemi gazdálkodást alapjaiban érintő szabályzatok: Gazdálkodási, Beruházási, Beszerzési, Kötelezettségvállalási, Szerződéskötési szabályzatok, Pénztári és Pénzkezelési Szabályzat, Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, igazolás és érvényesítés rendjéről szóló szabályzat, Értékelési Szabályzat, Számlarend, Számviteli Szabályzat, Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat. Az év végéig, párhuzamosan a 2012. évi tervezési módszertan kialakításával, a működést meghatározó szabályzatokat is felülvizsgáltuk a konzisztens szabályozás érdekében. Elkezdődött a 2012. év tervezési folyamata, amely lényeges változásokat tartalmaz a 2011. évi tervezéshez képest. Az egyik legjelentősebb változás a központi és belső szolgáltatások teljesítmény alapú elszámolásának bevezetése, illetve a központi egységek és feladatok finanszírozásának átalakítása. 2011-ben megkezdtük az egyetemi ingatlanvagyon felmérését informatikai támogatással. A felmérés 2012. év elején fejeződik be. A Klinikai Központ tekintetében ellátandó személyügyi adminisztratív feladatok egy részét a Gazdasági Főigazgatóság Humán Szolgáltató Irodája vette át, ami a humán folyamatok gyorsabb, hatékonyabb lebonyolítását jelenti. Létrehoztuk a HR portált, amelynek célja, hogy az Egyetem dolgozói egy internetes felületen találjanak meg minden olyan információt, amely a munkavállalókat érinti. 2011 októberében bevezetésre került az elektronikus bérjegyzék, így gyorsabban, kényelmesebben lehet az aktuális havi számfejtési adatait megtekinteni. A VIR, éles üzemeltetése 2012 február hónaptól várható. 2011 november végén eredményt hirdettünk az IT eszközök beszerzésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban. Ez, a korábbi heterogén beszerzési gyakorlattal szemben egy lényegesen kedvezőbb, új eszközbeszerzési gyakorlatot jelent a PTE számára.

A hatékonyabb és koncentráltabb jogi szolgáltatások érdekében létrehoztuk a Jogi Igazgatóságot, amely 2012. január 1-től kezdte meg működését. A Gazdasági Főigazgatóság szervezeti egységén belül működő Jogi Osztály értelemszerűen az új igazgatóságba sorolódott be. Az Igazgatóság feladatait az Igazgatási Jogi Osztály, valamint a Gazdasági Jogi Osztály látja el.

Összességében megállapítható, hogy a 2011. év végi sikeres szállítói konszolidáció, gazdálkodás területen komoly eredményeket hozott, azonban az Egyetem a továbbiakban sem hagyhat fel a gazdálkodási, működési egyensúly megteremtésének ambíciójával.

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Gazdálkodás

2011-ben folytatódott az EHÖK gazdasági újraszervezése, a pénzügyek átláthatóbbá tétele, szigorodtak a készpénzes kifizetések szabályai. Az Ifjúsági Titkár közreműködésével kialakításra került az EHÖK gazdasági működésének munkaterve, megvalósult a jogszabályoknak megfelelő, tervezhető, a gazdaságosságot és célszerűséget szem előtt tartó gazdálkodás.

Pénzügyek tekintetében elkezdődött egy belső kontroll rendszer kialakítása, az Ellenőrző Bizottság felügyelte az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Kari Részönkormányzatok működését is. Az EHÖK új, szakképzett gazdasági vezetőjének hála tervezhetővé váltak a pénzügyek, pontosan követhető és visszakövethető az egyes részönkormányzatok gazdálkodása is.

Bizottsági munka

A korábbiakban több bizottság jött létre az EHÖK Küldöttgyűlésének munkáját megkönnyítendő. Munkáját tekintve mindenképpen érdemes kiemelni a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, a Külügyi Bizottságot, valamint a Tanulmányi és Érdekképviseleti Bizottságot.

Az érdekképviseleti tevékenység egyik legnagyobb sikere a Hallgatói Jogsegély szolgáltatás elindítása volt, közvetlenül segítséget nyújtva a hallgatók problémáinak megoldásához, de akár a tanulmányi osztályoknak is.

Oktatási kérdésekben az EHÖK is képviseltette magát az Oktatási és Kredit Bizottság ülésein, és számos módosító javaslattal járult hozzá az egyetemi szabályzatok fejlesztéséhez.

A Külügyi Bizottság tevékenységének köszönhetően új, rendkívül fontos kapcsolatokra tett szert az EHÖK. Csak a legfontosabbakat említve: szoros együttműködést alakított ki az Általános Orvostudományi Kar külföldi hallgatóival is, valamint megkezdte az informális tárgyalásokat az Erasmus Student Networkkel annak érdekében, hogy Pécs újra csatlakozni tudjon ehhez az európai szintű hálózathoz.

Kommunikáció

Az új vezetés célja, hogy a lehető legtöbb információt juttassa el a diákok számára a lehető legközvetlenebb formában, éppen ezért folyamatosan dolgozik a honlap fejlesztésén, illetve a facebook kommunikáció erősítésén. Havi rendszerességgel készül a hírlevél is, ami szintén a gyors és folyamatos kapcsolattartást kívánja segíteni hallgatók és érdekképviseletek között.

Rendezvények


Több fórumot is szervezett az EHÖK a felsőoktatási törvény kapcsán, valamint TVSZ/TJSZ és rendezvényszervezési kérdésekben.

Március folyamán az EHÖK aktív szerepet vállalt a külföldi hallgatói szervezet – EGSC – által, a Pécsi Expo Centerben megrendezett „International Evening” lebonyolításában. A Tavaszi Egyetemi Fesztivál felvezető programjaként, áprilisban a Pécsi Egyetemi Zenekarok Fesztiváljának lebonyolítására került sor a B Clubban. A tehetségkutatót követően a PTE Szépe Szépségverseny következett, mint a Tavaszi Egyetemi Fesztivál második felvezető programja, amelynek győztesei országos megmérettetésen vehettek részt. Az év legnagyobb szabású hallgatói rendezvénye a Tavaszi Egyetemi Fesztivál volt májusban, ugyancsak a Pécsi Expo Centerben. A tavaszi félév záróakkordja, egyben a nyár felvezetése az Egyetemi Beach Party volt a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar strandján.

Az őszi félévben kormányrendelet szigorította a nagyobb rendezvények lebonyolításához szükséges feltételeket. Ezek egyeztetése komoly feladat elé állítja az EHÖK-öt, remélhetően 2012-ben a hagyományos, nagyobb események ismét bekerülhetnek a rendezvénynaptárba. Tavaly ősszel az Erasmus napra, Pécsi Egyetemi Zenekarok Fesztiváljára, Hallgatói Fórumokra (FTV; TVSZ/ TJSZ, hallgatóságot érintő kérdések), HÖOK Közgyűlésre (október), a Futball ünnepre (Kassai Viktorral) és Jótékonysági estre került sor. Megvalósultak ezen felül az egész éven át tartó sportrendezvények is.

Az EHÖK célja 2012-ben, hogy a megkezdett szervezet-átalakítás, gazdálkodási és kommunikációs reformok sikeresen folytatódjanak, és az Egyetemet érintő várható elvonások ellenére kiegyensúlyozott lehessen a gazdálkodás.

Comments
Goldbach Julianna 2012.02.28.

Tisztelt Rektor Úr! Köszönöm, hogy elolvasta levelemet és hogy reagál rá. Nem áll szándékomban Önt terhelni ismételt kommenttel, de válaszát több ponton sem értem. Amit első hozzászólásomban próbáltam – kétségtelenül cinikus hangnemben – elmondani, az csupán annyi volt, hogy az egyetem elmúlt évét siker storyként, az egyetemet a nehéz helyzetben is a tervezés bástyájaként beállító hírlevél másnapján meghozni egy olyan döntést, hogy elveszik a dolgozóktól a cafetéria juttatást, véleményem szerint felháborító! Levelemben nem fogalmaztam meg kritikát az adójóváírás eltörlése, vagy a kompenzáció kapcsán, mivel ezek kormányzat intézkedések, tisztába vagyok vele, hogy erre az egyetemnek ráhatása nincs. A bérszámfejtéssel kapcsolatban sem fogalmaztam meg kritikát, de köszönöm, hogy utána néztek a fizetésemnek és korrigálják azt a hibát, amiről igazat megvallva eddig nem is tudtam (itt mutatkozik meg az előnye annak, hogy csak névvel lehet kommentelni). A cafeteria megvonás indokait tartalmazó levelet én is megkaptam az egyik kollégámtól (a Rektori Hivatal e-mail listáján úgy tűnik nincs rajta az e-mail címem) és olvastam a „kényszerű” intézkedés hátterében álló okokat. Ezzel együtt továbbra sem tudom elfogadni az intézkedés szükségszerűségét, de természetesen tisztába vagyok azzal, hogy Önnek nem tiszte, hogy minden egyes dolgozót meggyőzzön az igazáról, vagy a döntései mögött álló vélt, vagy valós okokról. Még egyszer köszönöm a válaszát, de kérem engedje meg, hogy egy parlamentben szokásos mondattal fejezzem be: válaszát nem áll módomban elfogadni. Tisztelettel: Goldbach Julianna
Dr. Bódis József 2012.02.24.

Tisztelt Goldbach Julianna! Nagyon sajnálom, hogy beszámolónk és az Ön által észlelt ellentétes irányú tapasztalatok ilyen negatív reakciót váltottak ki Önből. Megvizsgáltattam a hozzászólásában vázolt problémákat, melyekre a következő válaszokat tudom adni: Az adójóváírás eltörlése és ennek következtében a kompenzáció meghatározása kormányzati intézkedés, sajnos az Egyetemnek erre ráhatása nincs. Amennyiben a kompenzáció számítása bármely oknál fogva nem a megfelelően történt, azt az Egyetem kivizsgálja és a szükséges lépéseket meg fogja tenni. Mint ahogyan az Ön esetében is előfordult, sajnos a Nexon bérszámfejtő program rosszul számolt, ezért szíves elnézését kérem a problémáért, a hibát korrigálni fogják kollégáim. A Pécsi Tudományegyetem rendkívül nehéz gazdálkodási körülmények között működik és ahhoz, hogy az egyetem működését 2012. évben stabilizáljuk, számos megszorító intézkedést kell hoznunk. Ezek sorába tartozik a cafeteria 2012. évi keretének csökkentése is. A valamennyi munkatárs számára egységes elven és mértékben nyújtott cafeteria rendszeren belüli juttatást egy államilag finanszírozott intézmény csak pénzügyi fedezet megléte esetén nyújthat. Az egyetemnek pedig 2012. évben nincs anyagi fedezete a korábbi rendszer működtetésére. A PTE kényszerű intézkedése miatti jövedelem csökkenés a PTE alkalmazottait hátrányosan érintő intézkedés. Épp ezért minden munkatársunkhoz eljuttattuk azt a levelet, amely tartalmazza a cafeteria 2012. évi keretének csökkentéséhez vezető indokokat. A tájékoztató levelünkben leírtak szerint a 2012.évi cafeteria keretet - Erzsébet utalvány formájában - a PTE valamennyi jogosult munkatársa meg fogja kapni. Szintén a tájékoztató levelünkben hangsúlyoztuk, hogy a karoknál - így az ETK-nál is – megmaradó forrás az önálló gazdálkodó egység döntési jogkörében kerül felhasználásra, hiszen a felsőoktatás átalakításából eredő kockázatok, a források szűkülése az egyes karokat eltérő módon érinti. A kar vezetése a Gazdasági Terv elfogadásával egyidejűleg tudja áttekinteni gazdasági lehetőségeit. Alacsony jövedelmű munkatársaink számára a cafeteria juttatás csökkenése miatti jövedelem csökkenést egy Szolidaritási Alap létrehozásával részben kompenzálni kívánjuk. A Gazdasági Terv elfogadásáig, 2012. március végéig PTE szinten kidolgozzuk a Szolidaritási Alap működési és finanszírozási szabályait. Pécs, 2012.02.20. Tisztelettel. Dr. Bódis József rektor
Ács Dezsőné 2012.02.15.

Igen tisztelt Dr. Bódis József Rektor Úr! Örültem, hogy hírt kaptam egyetemünk dinamikus fejlődéséről. Szívből gratulálok Önnek a kiváló eredményekhez. Szívélyes üdvözlettel: Ács Dezsőné
Goldbach Julianna 2012.02.10.

Tisztelt Rektor Úr! Örömmel olvastam, hogy milyen remek évet zárt a PTE. Még örömtelibb, hogy nincs 40 napon túli tartozásunk! Büszkeséggel tölt el, hogy a magam szerény módján egy kicsit én is hozzájárulhattam ehhez a sikerhez. Az már kevésbé örömteli, hogy egy nappal a hírlevél megjelenését követően megkaptam a jutalmamat: csökkentik a cafeteria juttatásomat, így bruttó 88.000 Ft-tal csökken a fizetésem a tavalyi évhez képest. Ez aztán az elismerés! Azt azonban kétlem, hogy ez az intézkedés, amivel 300 millió forintot sikerült megtakarítani egyetemi szinten (mi ez a 4 milliárdos állami támogatáshoz?, és mit jelent a havi 9000 Ft étkezési jegy elvonása egy minimálbéres, gyermekeket nevelő családnak?) elősegíti a "sikeres év indítását". Azt a mondatot pedig, hogy "intézményünk a nehéz helyzetben képes olyan bástya lenni, mely alap a tervezéshez" kifejezetten cinikusnak és felháborítónak tartom! Tisztelettel: Goldbach Julianna